Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu

společnosti NEW-WIN CZ s.r.o., se sídlem Pražská 139, 267 11 Vráž, IČ: 02723441, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 223086, pro prodej zboží.

 1. Základní ustanovení

1.1. Uvedené obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) uzavírané mezi prodávajícím obchodní společnosti NEW-WIN CZ s.r.o., se sídlem Pražská 139, 267 11 Vráž, IČ: 02723441, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 223086, (dále jen „prodávající“),  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).

Internetové obchody jsou uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://eshop.new-win.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Uvedené Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je spotřebitel, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“).

Dále, jsou uvedené Obchodní podmínky platné rovněž i na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jako „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jiná ustanovení nežli jsou uvedená u obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Jiná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Stejně tak veškerá jednání, směřující k uzavření kupní smlouvy a obchodních podmínek, vedou prodávající a kupující v českém jazyce.

1.4. Obchodní podmínky může prodávající doplňovat, případně pozměňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavřené smlouvy,

1.5. Jako příloha je součástí Obchodních podmínek  formulář odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Účet Zákazníka

2.1. Registrace kupujícího-uvedené údaje v registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě.  Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V zákaznickém účtu kupujícího je kupující při jakékoliv jejich změně údajů povinen údaje aktualizovat.

2.2. Po registraci kupujícího, provedené na webové stránce, kupující přistupuje do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu kupujícímu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Kupující má přístup k zákaznickému účtu uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

2.4. Kupující nenabývá právo povolit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující je obeznámen s tím, že na zákaznický účet v době jeho údržby hardwarového a softwarového vybavení ze strany prodávajícího nemusí být  dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.     

 1. Uzavření kupní smlouvy a cenové informace o boží

3.1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DHP /daně z přidané hodnoty/ a souvisejících poplatků s balením zboží. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností, příslušenství a dostupnosti, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu a zůstávají v platnosti po dobu pokud jsou ve výběru  v internetovém obchodě.

3.2. Zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Zboží je doručováno pouze po území České Republiky a webové rozhraní rovněž obsahuje informace o nákladech na jejich doručení.

3.4. Objednávka zboží: pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení, místě a době dodání objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží,
 • osobě kupujícího (jméno a příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

3.5. Nežli bude objednávka odeslána prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Odeslání objednávky: kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Oprávnění prodávajícího: prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím: smluvní stav vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Jestliže dojde ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při stanovení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

3.12. Zaslání objednaného zboží: zboží je odesláno na adresu uvedenou kupujícím, která byla uvedena v objednávce. Rovněž je možný osobní odběr v provozovně prodávajícího.

3.13. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

3.14. Povrchy, barvy a imitace dřeva, zobrazené v katalogu e-shopu, jsou pouze orientační z důvodu omezených možností jejich reprodukce v elektronické podobě. Vzorky materiálů jsou k nahlédnutí v sídle společnosti NEW-WIN CZ s.r.o., se sídlem Pražská 139, 267 11 Vráž v provozní době uvedené na https://www.new-win.cz

3.15. V dodávce zboží nejsou doplňky /např.dekorace/, které mohou být zobrazené jako obrázky a fotografie v katalogu e-shopu společně s nabízeným zbožím.

 

 1. Platební podmínky a cena za nabízené zboží

4.1. Jestliže kupující použije bezhotovostní platbu, uvede při úhradě objednaného zboží variabilní symbol platby.

4.2.Variabilní symbol k platbě bude uveden na zaslané objednávce prodávajícím na uvedenou elektronickou adresu kupujícího.

 

4.3 Po připsání uvedené částky na účet prodávajícího, obdrží kupující daňový doklad o přijaté platbě. Bankovní účet prodávajícího je vedený u Raiffeisenbank a je určen pro platby pouze v českých korunách.

4.4. Platba může být uskutečněna rovněž v hotovosti v českých korunách v provozovně prodávajícího.

4.5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží budou vyúčtovány dle skutečné vzdálenosti ve faktuře před expedicí zboží.

4.6. Zaslání objednaného zboží:

4.6.1. v případě bezhotovostní platby kupující uvede při platbě   variabilní symbol platby. Zboží bude odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.2. v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná před převzetím zboží.

4.6.3. rovněž je možný osobní odběr v provozovně prodávajícího.

4.7. V případě, že je ze strany kupujícího požadováno upravit zboží dle přání kupujícího, prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §219 odst. 1

4.8. Jestliže jsou uplatněny jakékoliv slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

4.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.10. Daňový doklad o nákupu zboží bude kupujícímu předán   při předání zboží. Na dokladu je uvedena fakturační adresa, která byla uvedena v objednávce a částku uvedenou v kupní smlouvě. Dodatečné změny v dokladech a fakturách nejsou možné.

 

4.11. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

4.12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Podmínky týkající se odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.2. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.3. Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícímu oznámeno písemně, na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem.

5.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.6 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího: Vyplní vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Formulář naleznete na https://www.new-win.cz

Kupující zašle vyplněný formulář na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách (viz. odstavec 13.9).

5.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující, zboží odešle prodávajícímu kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

5.11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, s příslušenstvím a návody, v původním stavu a je-li to možné, v původním obalu. Při zasílání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.12. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Osobní odběr na provozovně.

 • O připravení zboží k odběru budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky.
 • V případě platby v hotovosti na provozovně vám bude zboží předáno po zaplacení.
 • V případě platby bezhotovostně bude příprava zboží započata po obdržení platby.

6.2. Dodání je prováděno na adresu místa dodání, uvedenou v objednávce.

 • Pro dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce je nutné, aby byla v místě zpevněná přístupová cesta, a není-li zboží z tohoto důvodu možné dodat, nese další náklady s dodáním spojené kupující.
 • Pokud kupující v objednávce neobjednal jinak, prodávající dodává zboží před dům. Prodávající dodává zboží vyložením z auta v místě jeho zastavení, nezajišťuje odnos zboží do domu ani vynášku do patra. Vykládka zboží může vyžadovat asistenci příjemce.
 • Kupující je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží, tj. v místě zastavení vozidla, byl dostatek místa pro zaparkování a pro běžné dodání a vyložení zboží. Kupující je také povinen zajistit dostatečný počet osob k vyložení a výnosu dodaného zboží, pokud si kupující v objednávce neobjednal jinak.
 • Při převzetí zboží od našeho řidiče je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči. V případě shledání porušení obalu a zboží, svědčícího o neoprávněném porušení zásilky, nemusí kupující zásilku od řidiče převzít.

6.3. Zaslání prostřednictvím České pošty /případně jinou doručovací službou/

 • Tímto způsobem lze zasílat pouze vybrané druhy zboží (především doplňky nebo příslušenství).
 • Podmínky dodání se řídí Poštovními podmínkami České pošty, s.p. /případně jiné doručovací služby/
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pracovníkovi. 

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení před odesláním zboží.

6.7. Zboží je dodáváno pouze do České republiky.

6.8. V případě, že kupující zboží nepřevezme (odmítne převzít při doručení, nevyzvedne zásilku nebo není přítomen na místě doručení v době předem dohodnutého dne a času doručení), je prodávající oprávněn vyžadovat zaplacení náhrady nákladů vynaložených na toto marné doručení, ve výši stanovené dále v tomto odstavci. Výše nákladů na doručení je stanovena paušálně ve výši 1000 Kč za každé jedno doručení.

 

 1. Skladování a montáž

7.1. Zboží se prodává zpravidla jako kompletní, některé druhy zboží je však potřeba sestavit z více dílů.

7.2. Prodávající neprovádí montáž a instalaci zboží / pokud není smluvně stanoveno jinak/

7.3. Kupující uskladní zboží určené k montáži a instalaci, včetně všech potřebných dílů, v dobrém, nepoškozeném a kompletním stavu v takovém prostředí, aby nedošlo k jeho poškození (např. zvýšenou vlhkostí apod.), a to až do doby montáže a instalace. Montáž a instalace zboží má být  prováděna odborně kvalifikovanou osobou.

7.4. U zakoupeného zboží je přiložen návod použití a údržbě. Výjimkou jsou prvky s jednoduchou instalací, které jsou dodávány bez návodu k montáži. Návody na odbornou montáž lze vyžádat rovněž u prodávajícího.

7.5. Kupující je povinen manipulovat se zakoupeným zbožím, skladovat je, smontovat, nainstalovat a používat tak, aby nedošlo k jeho poškození, ani k ohrožení majetku nebo zdraví.

7.6. Pokud je nutné zboží připevnit (jako např. okna, dveře a ostatní otvorové výplně např. do ostění, podlahy nebo ke stropu), je kupující povinen zajistit si toto připevnění vč. příslušného materiálu (např. hmoždinky a šrouby vhodné pro konkrétní druh zdiva apod.) na vlastní náklady, tento materiál není součástí balení (pokud u daného výrobku není uvedeno jinak).

7.7. Prodávající nenese zodpovědnost za to, pokud nebude možné zboží skutečně instalovat, upevnit či zavěsit v prostorách k tomu kupujícím určených (např. z důvodu nerovností podlahy, stropu, ostění nebo nevhodného materiálu stěn a také nevhodných rozměrů stavebních otvorů). Tuto odpovědnost nese kupující.

7.8. Montáž oken a dveří je nutné provádět s potřebnými znalostmi, práce provést odbornou kvalifikovanou firmou.

7.9. Prodávající dále nenese zodpovědnost za poškození zboží, způsobené kupujícím při jakékoliv manipulaci se zbožím, skladováním, montáží, instalací, používáním a nedodržením návodu k montáži, obsluze a údržbě.

7.10. Likvidaci obalů a dalšího odpadu, vzniklého v souvislosti s dodáním, montáží a instalací zakoupeného zboží zajišťuje vždy kupující.

 

 1. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající předává kupujícímu zboží bez vad a které si ujednal a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal. Zboží odpovídá   smluvenému vzorku, bylo-li provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Kupujícímu se poskytnuta záruka na vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (u vybraného zboží může být tato doba prodloužena). Neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

8.4. Jestliže se vyskytnou vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat a/výměnu za nové zboží, b/opravu zboží, c/ přiměřenou slevu z kupní ceny, d/odstoupit od smlouvy.

8.5. Volbu způsobu reklamace má kupující.

8.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: a/pokud má zboží podstatnou vadu, b/pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, c/ při větším počtu vad zboží.

8.7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom: a/ kdy kupující právo uplatnil, b/ co je obsahem reklamace c/ jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, d/ potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace e/ případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8. Reklamaci lze uplatnit písemně nebo osobně v sídle společnosti NEW-WIN CZ s.r.o., se sídlem Pražská 139, 267 11 Vráž u Berouna.

8.9. Reklamaci lze uplatnit vyplněním formuláře, který naleznete na https://www.new-win.cz

8.10. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady /např. výrobcem zboží/.

8.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.12. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Svou informační povinnost prodávající vůči kupujícímu plní a více informací k tomuto zpracování najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na https://www.new-win.cz. ( v sekci : KE STAŽENÍ )

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zvolí, že chce odebírat newslettery.

11.2. Při prvním otevření webových stránek prodávajícího bude kupující vždy informován o používání cookies a má možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělí či nikoliv. Kupující si také přímo ve svém zařízení může upravit nastavení webového prohlížeče pro webové stránky, kde může cookies omezit nebo zcela zablokovat. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

 

 1. Doručování

12.1. Informace týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávajícího, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce.

12.2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailové elektronické pošty. U kupujícího dle uživatelského účtu, nebo tak jak je kupujícím uvedeno v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.3. Pokud prodávající uzná za vhodné, může prodávající znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: NEW-WIN CZ s.r.o., Pražská 139, 267 11 Vráž u Berouna. Adresa elektronické pošty: new.win.cz@gmail.com, telefon +420 724 455 625

13.10. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.3.2020.

Ke stažení na internetových stránkách prodávajícího:

 • obchodní podmínky,
 • prohlášení o ochraně osobních údajů,
 • formulář odstoupení od kupní smlouvy,
 • formulář reklamace.

 

Ve Vráži  dne 25. března 2020

Jan Záruba, jednatel